Så här jobbar vi

Pedagogisk idé och förhållningssätt

Som ett komplement till och i samarbete med föräldrarna, är det vår uppgift att hjälpa barnet att utvecklas till en självständig och trygg individ. Därför vill vi på Stjärnflockan ge barnet tillgång till positiva, närvarande, engagerade och lyhörda pedagoger. Hos oss finns det tanke bakom handling, vuxna som ger stöd, som uppmuntrar och utmanar. För att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande arbetar vi med att uppmuntra dem så att de får en känsla av att de kan och vill. Att få lyckas är viktigt! Vi vill uppmuntra och utmana barnen att våga pröva nya saker så att de kan känna den tillfredställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Vi lägger också stor vikt vid att barnen ska få inflytande och delaktighet i förskolan för att kunna påverka sin vardag. Vi vill skapa en grundläggande förståelse hos barnen för vad demokrati är. Delaktighet och inflytande är något vi gör tillsammans, det handlar inte främst om att få bestämma utan att skapa en gemenskap där alla inkluderas och respekteras oavsett tankar och åsikter. Vi arbetar därför aktivt med att barnen ska få göra sina röster hörda och bli respekterade för sina tankar och uppfattningar, samtidigt som de få lära sig att lyssna på och respektera andra. Under hösten 2016 fokuserade vi på hur vi kunde utforma och utveckla vår verksamhet för att lyfta barnens röst ytterligare och valde att starta projektet "Mitt Val". Ett Projekt som syftar till att barnen ska få känna sig delaktiga genom att de får möjlighet att själva välja aktivitet för dagen. Både barn och personal är väldigt positiva till arbetet och projektet Mitt Val återstår och har nu blivit ett inarbetat arbetssätt hos hos. 

Vi upplever att det här är en bra form att introducera yngre barn i demokratisk process. De blir delaktiga i val och de beslut som valet grundar sig på. För yngre barn är det viktigt att få vara delaktig i ett praktiskt deltagande för att sedan kunna tillägna sig en teoretisk förståelse kring processen.

 

Att skapa förutsättningar

En av de stora utmaningar vi som pedagoger har är att ständigt lyssna in och följa barnen med deras olika intressen och behov. Att kunna se både individ och grupp för att sedan anpassa verksamheten därefter. Och detta är en utmaning som heter duga! En utmaning som trots sin problematik också är den del i arbetet vi tycker är roligast. Vi måste vara villiga att ständigt förändra, utveckla, tänka om och prova olika metoder och arbetssätt. För att kunna driva olika frågor framåt och skapa de bästa förutsättningarna för barnen att lära och utvecklas har vi på Stjärnflockan kontinuerlig reflektionstid tillsammans i personalen, en tid vi värderar högt.

Vi använder oss av arbetsverktyget –Pedagogisk dokumentation– som hjälper oss att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Genom dokumentationer kan vi följa barnens pågående processer och se det som händer i mötet mellan barn, vuxna och miljön. Hur agerar pedagogerna? Vilket material finns tillgängligt? Vilka läroprocesser ser vi? För att sedan ta med som utgångspunkt i våra planeringar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)