Så här jobbar vi

Just nu;

Inom arbetet Grön Flagg har -Konsumtion och resurser- varit ett av de områden som vi på Stjärnflockan fokuserat på under terminen 18/19. Vi har ett aktivt skapade i våra ateljéer men ser att det blir ett allt för stort flöde av material och många individuella produkter. För att arbeta för en hållbar framtid är målet med vårt förändringsarbete att minska resursslöseri och bli mer medvetna i våra val av material som vi plockar in och erbjuder barnen.

För att ge barnen en inblick i hur vi kan återanvända och skapa nya saker av redan befintligt material har textil varit populärt att arbeta med. Under terminen har kvarglömda fingervantar och sockar inspirerat barnens skapande och utsorterade barnkläder har fritt sytts om och dekorerats med färg, tygband och annat. Det känns fint att se barnens glädje och stolthet när de presenterar sitt arbete, vilka val och hur de gått tillväga under en gemensam modevisning.

Att utveckla ett förhållningssätt i ateljén som främjar hållbart skapande tänker vi tar tid och kräver en levande reflektion både i arbetslag, med vårdnadshavare och tillsammans med barnen. Tillsammans vill vi att fokus på processen istället för den färdiga produkten ska få ta större plats och att skaparlust och miljöhänsyn ska kunna gå hand i hand.

 

/20190128_101718.jpg

 

Pedagogisk idé och förhållningssätt

Som ett komplement till och i samarbete med föräldrarna, är det vår uppgift att hjälpa barnet att utvecklas till en självständig och trygg individ. Därför vill vi på Stjärnflockan ge barnet tillgång till positiva, närvarande, engagerade och lyhörda pedagoger. Hos oss finns det tanke bakom handling, vuxna som ger stöd, som uppmuntrar och utmanar. För att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande arbetar vi med att uppmuntra dem så att de får en känsla av att de kan och vill. Att få lyckas är viktigt! Vi vill uppmuntra och utmana barnen att våga pröva nya saker så att de kan känna den tillfredställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Vi lägger också stor vikt vid att barnen ska få inflytande och delaktighet i förskolan för att kunna påverka sin vardag. Vi vill skapa en grundläggande förståelse hos barnen för vad demokrati är. Delaktighet och inflytande är något vi gör tillsammans, det handlar inte främst om att få bestämma utan att skapa en gemenskap där alla inkluderas och respekteras oavsett tankar och åsikter. Vi arbetar därför aktivt med att barnen ska få göra sina röster hörda och bli respekterade för sina tankar och uppfattningar, samtidigt som de få lära sig att lyssna på och respektera andra. Under hösten 2016 fokuserade vi på hur vi kunde utforma och utveckla vår verksamhet för att lyfta barnens röst ytterligare och valde att starta projektet "Mitt Val". Ett Projekt som syftar till att barnen ska få känna sig delaktiga genom att de får möjlighet att själva välja aktivitet för dagen. Både barn och personal är väldigt positiva till arbetet och projektet Mitt Val återstår.

 

Att skapa förutsättningar

En av de stora utmaningar vi som pedagoger har är att ständigt lyssna in och följa barnen med deras olika intressen och behov. Att kunna se både individ och grupp för att sedan anpassa verksamheten därefter. Och detta är en utmaning som heter duga! En utmaning som trots sin problematik också är den del i arbetet vi tycker är roligast. Vi måste vara villiga att ständigt förändra, utveckla, tänka om och prova olika metoder och arbetssätt. För att kunna driva olika frågor framåt och skapa de bästa förutsättningarna för barnen att lära och utvecklas har vi på Stjärnflockan kontinuerlig reflektionstid tillsammans i personalen, en tid vi värderar högt.

Vi använder oss av arbetsverktyget –Pedagogisk dokumentation– som hjälper oss att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Genom dokumentationer kan vi följa barnens pågående processer och se det som händer i mötet mellan barn, vuxna och miljön. Hur agerar pedagogerna? Vilket material finns tillgängligt? Vilka läroprocesser ser vi? För att sedan ta med som utgångspunkt i våra planeringar.