Så här jobbar vi

Just nu;

Inom arbetet med Grön Flagg har vi på Stjärnflockan i år prioriterat att arbeta för en kemikaliesmart förskola. Vår förskola är den första i Umeå kommun som blivit antagna att få vara med i ett kommunalt projekt som ska pröva Stockholms webutbildning, som ett stöd i att skapa en vardag där barnen är fri från dessa skadliga ämnen.

Tillsammans med en handledare har samtlig personal fått utbildning och vi har nu upprättat en handlingsplan där vi under terminen kommer att gå igenom de produkter och material som finns i våra olika rum. Vi gör åtgärder och fasar ut sådant som riskerar att vara skadligt.


Vad är en kemikaliesmart förskola?
En förskola där personalen har hög medvetandenivå om skadliga kemikalier i barns vardag och hur man undviker dem. En förskola som gör bra och medvetna val vid inköp, gör ständiga förbättringar och har långsiktiga planer. 

 

 Under vårterminen 2017 anlände komposten som vi väntat på och tillsammans med barnen kunde vi äntligen påbörja arbetet med egen kompostering av vårt matavfall. Barnen har visat sitt intresse genom att delta vid montering av komposten och att dagligen skrapa ner sina matrester i komposthinken som sedan följer med oss ut på eftermiddagen och hälls ner i komposten. Det känns bra att visa barnen att vi gör miljön en stor tjänst genom att återanvända naturens eget gödsel och nästa gång det är dags att odla hoppas vi på att kunna använda oss av jorden som blivit till.

 /20171006_144634.jpg

 

Pedagogisk idé och förhållningssätt

Som ett komplement till och i samarbete med föräldrarna, är det vår uppgift att hjälpa barnet att utvecklas till en självständig och trygg individ. Därför vill vi på Stjärnflockan ge barnet tillgång till positiva, närvarande, engagerade och lyhörda pedagoger. Hos oss finns det tanke bakom handling, vuxna som ger stöd, som uppmuntrar och utmanar. För att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande arbetar vi med att uppmuntra dem så att de får en känsla av att de kan och vill. Att få lyckas är viktigt! Vi vill uppmuntra och utmana barnen att våga pröva nya saker så att de kan känna den tillfredställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Vi lägger också stor vikt vid att barnen ska få inflytande och delaktighet i förskolan för att kunna påverka sin vardag. Vi vill skapa en grundläggande förståelse hos barnen för vad demokrati är. Delaktighet och inflytande är något vi gör tillsammans, det handlar inte främst om att få bestämma utan att skapa en gemenskap där alla inkluderas och respekteras oavsett tankar och åsikter. Vi arbetar därför aktivt med att barnen ska få göra sina röster hörda och bli respekterade för sina tankar och uppfattningar, samtidigt som de få lära sig att lyssna på och respektera andra. Under hösten 2016 fokuserade vi på hur vi kunde utforma och utveckla vår verksamhet för att lyfta barnens röst ytterligare och valde att starta projektet "Mitt Val". Ett Projekt som syftar till att barnen ska få känna sig delaktiga genom att de får möjlighet att själva välja aktivitet för dagen. Både barn och personal är väldigt positiva till arbetet och projektet Mitt Val återstår.

 

Att skapa förutsättningar

En av de stora utmaningar vi som pedagoger har är att ständigt lyssna in och följa barnen med deras olika intressen och behov. Att kunna se både individ och grupp för att sedan anpassa verksamheten därefter. Och detta är en utmaning som heter duga! En utmaning som trots sin problematik också är den del i arbetet vi tycker är roligast. Vi måste vara villiga att ständigt förändra, utveckla, tänka om och prova olika metoder och arbetssätt. För att kunna driva olika frågor framåt och skapa de bästa förutsättningarna för barnen att lära och utvecklas har vi på Stjärnflockan kontinuerlig reflektionstid tillsammans i personalen, en tid vi värderar högt.

Vi använder oss av arbetsverktyget –Pedagogisk dokumentation– som hjälper oss att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Genom dokumentationer kan vi följa barnens pågående processer och se det som händer i mötet mellan barn, vuxna och miljön. Hur agerar pedagogerna? Vilket material finns tillgängligt? Vilka läroprocesser ser vi? För att sedan ta med som utgångspunkt i våra planeringar.